Tarpininko sąskaitos įrašai


Taisyklių paskirtis ir teisinis pagrindas 1. Šios vertybinių popierių ir jų cirkuliacijos apskaitos taisyklės toliau — taisyklės reglamentuoja vertybinių popierių sąskaitų atidarymo, tvarkymo ir uždarymo, nematerialių vertybinių popierių judėjimo cirkuliacijos iš vienos vertybinių popierių sąskaitos į kitą tvarką tarpininko sąskaitos įrašai sąlygas; vertybinių popierių apskaitos principus ir vertybinių popierių apskaitos lygius, taip tarpininko sąskaitos įrašai nustato vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojų pareigas bei sąskaitų tvarkytojų kontrolės tvarką.

Šios taisyklės taikomos Vertybinių popierių komisijoje registruotų Lietuvos ir užsienio emitentų vertybinių popierių ir jų cirkuliacijos apskaitai, taip pat Vertybinių popierių komisijoje neregistruotinų vertybinių popierių ir jų cirkuliacijos apskaitai, kai ją vykdo Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ir sąskaitų tvarkytojai dviejų lygių vertybinių popierių apskaitos sistemoje.

Šių taisyklių teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio 11 dalis ir 29 straipsnio 3 dalies 1 punktas. Taisyklėse vartojamos sąvokos 2. Jeigu taisyklėse neapibrėžiama kitaip, visos sąvokos yra vartojamos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatyme nustatyta prasme.

Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 2. Kliringo bankas — Lietuvos banko atsiskaitymų centro kliringinių atsiskaitymų tarpininko sąskaitos įrašai, skirta viešosios apyvartos tarpininkų piniginiams atsiskaitymams, susijusiems su vertybinių popierių sandoriais, vykdyti; 2. Vertybinių popierių apskaitos sistemos apibūdinimas 3.

Akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, kurie gali būti viešosios apyvartos objektais, taip pat Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo nustatytais atvejais vertybiniai popieriai jų pirminės viešosios apyvartos metu fiksuojami įrašais vertybinių popierių sąskaitose. Asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose yra fiksuojama sąskaitos turėtojo asmens, kurio vardu atidaryta sąskaita nuosavybės teisė į nematerialius vertybinius popierius ir tarpininko sąskaitos įrašai perleidimas kitiems asmenims.

Šių taisyklių nustatyta tvarka asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose taip pat fiksuojami vertybinių popierių disponavimo apribojimai ir kiti apsunkinimai bei investitorių reikalavimo teisės pirminės vertybinių popierių apyvartos metu.

užsidirbti mokėtojų pinigų kas yra pip galimybėse

Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas toliau vadinamas Centriniu depozitoriumu vykdo bendrąją vertybinių popierių apskaitą, t. Vertybinių popierių apskaitos lygiai ir vertybinių popierių sąskaitų balansavimas 4.

Vertybinių popierių apskaita vykdoma dviejuose tarpusavyje susijusiuose lygiuose.

tarpininkavimo paslaugos asmenims

Pirmąjį apskaitos lygį sudaro Centriniame depozitoriume atidaromos ir tvarkomos bendrosios vertybinių popierių sąskaitos ir vertybinių popierių emisijos registracijos Centriniame depozitoriume sąskaitos. Antrąjį apskaitos lygį kaip galima užsidirbti pinigų iš dolerių sąskaitų tvarkytojų atidaromos ir tvarkomos asmeninės einamosios, specialiosios ir reikalavimo teisių į vertybinius popierius bei techninės vertybinių popierių sąskaitos.

Po kiekvienos apskaitos dienos kiekvienai vertybinių popierių emisijai turi būti sudaryti šie balansai: 4.

tarpininko sąskaitos įrašai kas yra pasipriešinimas prekyboje

Centrinis depozitoriumas privalo užtikrinti sąskaitų tvarkytojų vertybinių popierių sąskaitų balansą pagal 4. Kiekvienas sąskaitų tvarkytojas privalo užtikrinti vertybinių popierių sąskaitų balansą pagal 4.

Užtikrinant atitikimą tarp Centrinio depozitoriumo ir viešosios apyvartos tarpininko apskaitos, išraše iš bendrosios vertybinių popierių sąskaitos pateiktas atitinkamos emisijos vertybinių popierių skaičius turi būti lygus šios emisijos Viešosios apyvartos tarpininko balansuojamoje su Centriniu depozitoriumu sąskaitoje esančiam vertybinių popierių skaičiui.

Užtikrinant atitikimą tarp Centrinio depozitoriumo ir emitento apskaitos, išraše iš bendrosios vertybinių popierių sąskaitos pateiktas atitinkamos emisijos vertybinių popierių skaičius turi būti lygus šios emisijos vertybinių popierių skaičiui, esančiam emitento tvarkomose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Vertybinių popierių skaičius Emitento vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaitoje ir Centrinio depozitoriumo vertybinių popierių tarpininko sąskaitos įrašai registracijos sąskaitoje turi būti tas pats.

Užtikrinant atitikimą tarp pirmojo ir antrojo lygio apskaitos, apskaitos diena Centriniame depozitoriume ir sąskaitų tvarkytojų apskaitoje turi būti ta pati.

Centrinio depozitoriumo apskaitos dienos operacijų vykdymo grafiką nustato Centrinis depozitoriumas. Minimalus vertybinių popierių sąskaitų planas 5. Centrinis depozitoriumas nustato minimalų vertybinių popierių sąskaitų planą kuriame turi būti visos šių taisyklių 4. Sąskaitų tvarkytojai pagal savo apskaitos poreikius gali išplėsti Centrinio depozitoriumo nustatytą minimalų vertybinių popierių sąskaitų planą ir sąskaitų rūšies ar porūšio viduje sukurti naujas subsąskaitas.

Vertybinių popierių apskaitos principai Centrinis depozitoriumas ir visi sąskaitų tvarkytojai privalo laikytis šių vertybinių popierių apskaitos principų: 6. Dvigubo buhalterinio įrašo principas. Kiekviena operacija su vertybiniais popieriais fiksuojama įrašais dviejose koresponduojančiose sąskaitose.

Pirmas įrašas daromas vienos sąskaitos debeto pusėje ir antras — kitos sąskaitos kredito pusėje. Atskirais atvejais įrašas gali būti daromas ir vienoje sąskaitoje debeto ir kredito pusėse. Įrašai sąskaitose daromi tarpininko sąskaitos įrašai dokumentų pagrindu, tuo pačiu metu ir jų reikšmės turi būti lygios. Visų operacijų privalomo registravimo principas. Sąskaitų tvarkytojai ir Centrinis depozitoriumas privalo turėti ir tvarkyti suvestinį operacijų žurnalą, kuriame chronologine tvarka nurodomos visos operacijos ir visi sandoriai, sudaryti su atitinkamose sąskaitose apskaitomais arba įsigyjamais vertybiniais popieriais, nurodant vertybinių popierių savininkus sąskaitų tvarkytojų apskaitoje arba sąskaitų tvarkytojus Centrinio depozitoriumo apskaitoje ir sutrumpintus operacijų pavadinimus kodus.

Atskiros apskaitos kiekvienai vertybinių popierių emisijai principas. Kiekvienos emisijos vertybiniai popieriai apskaitomi atskirose vertybinių popierių sąskaitose.

PVM klasifikatorius: Iš muitinės tarpininko gautos PVM sąskaitos registravimas registruose

Apskaitos atskirtinumo principas. Sąskaitų tvarkytojai savo ir kiekvieno kliento vertybinius popierius privalo apskaityti atskirai, o Centrinis depozitoriumas, vykdydamas bendrąją vertybinių popierių apskaitą, — atskirų sąskaitų tvarkytojų apskaitomus vertybinius popierius, taip pat šių sąskaitų tvarkytojų ir jų klientų vertybinius popierius.

Skaidrumo principas. Įrašai sąskaitų tvarkytojų apskaitoje turi aiškiai identifikuoti vertybinių popierių savininkus bei jų vardu atidarytose asmeninėse sąskaitose apskaitomus vertybinius popierius.

Įrašai Centrinio depozitoriumo apskaitoje turi aiškiai identifikuoti sąskaitų tvarkytojus bei jų bendrosiose sąskaitose apskaitomus vertybinius popierius.

Šia direktyva taip pat siekiama gerinti biržinių bendrovių ryšių palaikymą su akcininkais, visų pirma informacijos perdavimą tarpininkų grandinėje, ir reikalaujama, kad tarpininkai padėtų akcininkams naudotis savo teisėmis. Šios teisės — teisė dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose susirinkimuose ir finansinės teisės, pvz. Naudojant informacijai perduoti skirtus bendrus duomenų šablonus ir pranešimų formas, turėtų būti sudarytos sąlygos veiksmingai ir patikimai tvarkyti informaciją ir užtikrinti tarpininkų, emitento bei akcininkų pranešimų sąveikumą, taip užtikrinant veiksmingą Sąjungos akcijų kapitalo rinkų veikimą; 3 atsižvelgiant į įgaliojimų taikymo sritį ir proporcingumo principą, į šį reglamentą įtraukti tik būtinieji reikalavimai. Tarpininkai ir kiti rinkos dalyviai skatinami toliau savarankiškai reguliuoti šiuos šablonus atsižvelgiant į įvairių rinkų poreikius. Jie taip pat galėtų toliau standartizuoti šiame reglamente nurodytus ir bet kokius kitus pranešimus, reikalingus siekiant palengvinti akcininkų naudojimąsi savo teisėmis, taip pat diegti naujas technologijas, kuriomis būtų galima didinti skaidrumą ir pasitikėjimą; 4 siekiant palengvinti akcininkų naudojimąsi savo teisėmis ir didinti jo veiksmingumą, visų pirma tarpvalstybiniu lygiu, emitentai ir jų akcininkai, taip pat tarpininkai, įskaitant kitus šiuose procesuose dalyvaujančius paslaugų teikėjus, turėtų būti skatinami naudoti šiuolaikines technologijas, skirtas tarpusavio ryšiams tarpininko sąskaitos įrašai.

Nuosavybės teisės į vertybinius popierius fiksavimo principas. Tarpininko sąskaitos įrašai teisė į įgyjamus vertybinius popierius atsiranda nuo įrašo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje, kuri atidaryta vertybinių popierių savininko vardu, padarymo momento. Pagrindiniai apskaitos dokumentai ir jų pildymo tvarka. Centrinio depozitoriumo informaciniai pranešimai 7. Pirmojo ir antrojo lygio vertybinių popierių apskaitoje popieriuje arba kompiuteriniu būdu turi būti sudaromi šie apskaitos dokumentai: 7.

Suvestiniame operacijų žurnale chronologine tvarka įrašomos visos vertybinių popierių operacijos ir sandoriai, sudaryti su vertybiniais popieriais. Suvestinis operacijų žurnalas privalo atitikti šiuos reikalavimus: 7. Įrašų suvestiniame operacijų žurnale pagrindu tą pačią apskaitos dieną padaromi įrašai vertybinių popierių sąskaitose.

Vertybinių popierių sąskaitoje turi būti nurodyta: apskaitos data, vertybinių popierių sąskaitos parametrai, vertybinių popierių skaičius, įrašo kodas, sutrumpintas operacijos pavadinimas kodaskoresponduojančios vertybinių popierių sąskaitos parametrai. Po kiekvienos apskaitos dienos turi būti sudaromas Vertybinių popierių sąskaitų balansas pagal kiekvieną apskaitomą vertybinių popierių emisiją, su kuria buvo vykdomos operacijos.

Vertybinių popierių sąskaitų balanse turi būti nurodyta: apskaitos data, vertybinių popierių sąskaitų parametrai, vertybinių popierių skaičius sąskaitose po apskaitos dienos.

Мы еще не проиграли. Если Дэвид успеет найти кольцо, мы спасем банк данных. Стратмор ничего не .

Vertybinių popierių sąskaitų balanse vertybinių popierių skaičius sąskaitų debete turi būti lygus jų skaičiui sąskaitų kredite.

Po vertybinių popierių sąskaitų balanso užpildymo vertybinių popierių savininkui sąskaitų tvarkytojui nedelsiant privalo būti pateikiamas išrašas iš vertybinių popierių sąskaitos, jei kitaip nėra numatyta sutartyje su vertybinių popierių savininku sąskaitų tvarkytoju.

  • Pasirinkimo patarimas
  • - Выпустите меня, и я слова не скажу про «Цифровую крепость».

  • Iš muitinės tarpininko gautos PVM sąskaitos registravimas registruose - Mokesčių SUFLERIS

Išraše iš vertybinių popierių sąskaitos turi būti nurodyta: apskaitos data, vertybinių popierių sąskaitos parametrai, vertybinių popierių skaičius, įrašo kodas ir sutrumpintas operacijos pavadinimas kodas. Detalią vertybinių popierių apskaitos dokumentų pildymo tvarką nustato Centrinis depozitoriumas. Be šioje taisyklių dalyje reglamentuojamų apskaitos dokumentų, Centrinis depozitoriumas papildomai sudaro ir Centrinio depozitoriumo dalyviams pateikia šiuos informacinius pranešimus: 7.

Vertybinių popierių pervedimų suvestinė; 7. Likučiai vertybinių popierių sąskaitose. Vertybinių popierių pervedimų suvestinė pateikiama visiems Centrinio depozitoriumo dalyviams, vykdantiems tarpininko sąskaitos įrašai popierių pervedimus Centriniame depozitoriume.

Vertybinių popierių pervedimų suvestinėje turi būti nurodyta: vertybinių popierių pervedimo dokumentų biržos mokymo galimybės Centriniame depozitoriume data ir numatoma vertybinių popierių pervedimo apskaitos data, taip pat vertybinių popierių sandorio sudarymo data, jeigu sandoris sudarytas vertybinių popierių biržoje; vertybinių popierių sąskaitos parametrai, vertybinių popierių skaičius, įrašo kodas, sutrumpintas operacijos pavadinimas kodas ir vertybinių popierių pervedimo būklė.

PVM klasifikatoriaus kodai, skirti ne PVM objektui registruoti registruose

Likučiai tarpininko sąskaitos įrašai popierių sąskaitose pateikiami Centrinio depozitoriumo dalyviams ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba papildomais terminais, nustatytais sutartyje tarp Centrinio depozitoriumo ir Centrinio depozitoriumo dalyvio. Vertybinių popierių sąskaitų parametrai 8. Vertybinių popierių sąskaitą tarpininko sąskaitos įrašai šie parametrai: vertybinių popierių ISIN kodas, Centrinio depozitoriumo dalyvio kodas, veiklos tipas, sąskaitos rūšis, sąskaitos numeris ir kliento identifikavimo numeris.

Kai kurios vertybinių sąskaitos gali turėti ne visus šiame punkte išvardytus parametrus. Centrinis depozitoriumas, laikydamasis skaidrumo principo bei kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, nustato vertybinių popierių sąskaitų parametrų kodavimą ir jų naudojimą.

Vertybinių popierių sąskaitų atidarymas, tvarkymas ir uždarymas sąskaitų tvarkytojų apskaitoje Centrinio depozitoriumo dalyviai 9. Viešosios apyvartos tarpininkai ir emitentai turi teisę atidaryti ir tvarkyti asmenines vertybinių popierių sąskaitas tik tada, kai jie tampa tiesioginiais Centrinio depozitoriumo dalyviais jo įstatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Emitentai turi teisę atidaryti ir tvarkyti tik savo išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas. Viešosios apyvartos tarpininkai turi teisę atidaryti ir tvarkyti savo ir kitų emitentų išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas. Emitentui ar viešosios apyvartos tarpininkui Centrinio depozitoriumo įstatuose nustatytais pagrindais ir tvarka netekus tiesioginio dalyvio statuso, Centrinis depozitoriumas nevykdo su tokiu dalyviu susijusių operacijų išskyrus vertybinių popierių apskaitos perdavimo kitiems sąskaitų tvarkytojams operacijaso emitentas arba viešosios apyvartos tarpininkas netenka teisės tvarkyti asmeninių vertybinių popierių sąskaitų, t.

Sąskaitų tvarkytojui netekus tiesioginio Centrinio depozitoriumo dalyvio statuso, išskyrus šių taisyklių 9. Emitentai, Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka perdavę savo išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą viešosios apyvartos tarpininkams, tampa netiesioginiais Centrinio depozitoriumo dalyviais.

Sutartyje, kuria emitentas perduoda savo išleistų vertybinių popierių asmeninių sąskaitų tvarkymą viešosios apyvartos tarpininkui, turi būti nustatyta: 9. Sutartyje privalo būti numatytos bent šios paslaugos: išrašų iš asmeninių vertybinių popierių sąskaitų teikimas jų savininkams, kitos informacijos apie tarpininko sąskaitos įrašai turimus vertybinius popierius įskaitant pranešimus apie vertybinių popierių įvykius teikimas vertybinių popierių savininkams.

Šiame punkte aptariama sutarties sąlyga nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso str. Sudarius šių taisyklių 9. Detalią tiesioginio ir netiesioginio dalyvio statuso suteikimo bei netekimo tvarką, taip pat įmokų mokėjimo Centriniam depozitoriumui dydžius ir tvarką nustato Centrinis depozitoriumas. Asmeninių vertybinių popierių sąskaitų atidarymas, tvarkymas ir uždarymas 9.

Emitentas privalo atidaryti savo išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas kiekvienam investitoriui išleistų vertybinių popierių savininkuikuris nėra raštu pareiškęs, kad perduoda sąskaitos tvarkymą viešosios apyvartos tarpininkui. Emitentas savo išleistų vertybinių popierių asmenines sąskaitas atidaro nesudarydamas sutarčių su vertybinių popierių savininkais.

Viešosios apyvartos tarpininkai gali atidaryti ir tvarkyti asmenines vertybinių popierių sąskaitas dvejetainių opcijų vaizdo įrašų strategija sudarę su vertybinių popierių savininkais rašytines sutartis pagal Sutarčių tarp finansų maklerio įmonių ir jų klientų taisyklių reikalavimus, išskyrus tuos atvejus, kai: 9.

Šių taisyklių 9.

Operacijos su asmeninėse sąskaitose esančiais vertybiniais popieriais vykdomos remiantis klientų pavedimais, investiciniais sprendimais tarpininko sąskaitos įrašai kliento vertybinių popierių portfelį, investiciniais sprendimais viešosios apyvartos tarpininkui vykdant operacijas savo vardu ir sąskaita, taip pat remiantis vertybinių popierių perleidimo sutartimis ir tarpininko sąskaitos įrašai teisėtais pagrindais.

Įrašai asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose be jo savininko sutikimo gali būti daromi tik įstatymų nustatytais atvejais, taip pat šių taisyklių nustatyta tvarka atitaisant klaidas.

Vykdydamas bet kokią operaciją su asmeninėse sąskaitose esančiais vertybiniais popieriais, sąskaitų tvarkytojas privalo įsitikinti tokios operacijos teisėtumu. Sąskaitų tvarkytojai privalo saugoti visus dokumentus, kurių pagrindu buvo padaryti įrašai asmeninėse einamosiose, specialiosiose ir reikalavimo teisių į vertybinius popieriustaip pat techninėse vertybinių popierių sąskaitose Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Sąskaitų tvarkytojai turi teisę teikti informaciją apie likučius asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose tik sąskaitos turėtojui ir sąskaitos turėtojo nurodytiems asmenims, taip pat kitiems asmenims įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Viešosios apyvartos tarpininkai privalo pateikti vertybinių popierių savininkų sąrašus Centriniam depozitoriumui, kai šis realizuoja emitento teisę, nurodytą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio šeštojoje dalyje.

Vertybinių popierių likutis asmeninėse sąskaitose gali būti tiktai kreditinis arba lygus nuliui. Tais atvejais, kai likutis asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje tampa lygus nuliui, sąskaita gali būti uždaroma be atskiro vertybinių popierių savininko sutikimo. Jeigu viešosios apyvartos tarpininkas netenka tiesioginio Centrinio depozitoriumo dalyvio statuso, emitentas, su šiuo viešosios apyvartos tarpininku sudaręs sutartį dėl emitento išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, gindamas savo išleistų vertybinių popierių savininkų interesus, privalo nedelsiant šią sutartį nutraukti ir pats perimti asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą arba pavesti tai daryti kitam viešosios apyvartos tarpininkui.

Kai nutraukiama sutartis tarp viešosios apyvartos tarpininko ir emitento dėl pastarojo išleistų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir emitentas neperima šių sąskaitų tvarkymo arba nepaveda to daryti kitam viešosios apyvartos tarpininkui, sutartį nutraukęs viešosios apyvartos tarpininkas privalo pateikti Centriniam depozitoriumui visą informaciją iš asmeninių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytų pagal minėtą sutartį.

Jeigu viešosios apyvartos tarpininkas netenka tiesioginio Centrinio depozitoriumo dalyvio tarpininko sąskaitos įrašai, klientas, sudaręs sutartį su šiuo viešosios apyvartos tarpininku dėl kliento vertybinių popierių apskaitos saugojimoturi teisę šią sutartį nutraukti. Šiuo pagrindu nutraukus sutartį, viešosios apyvartos tarpininkai privalo perduoti asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą kliento nurodytam kitam sąskaitų tvarkytojui, o šiam tokio nenurodžius — emitentui, išleidusiam atitinkamus vertybinius popierius arba pastarojo įgaliotam ir jo išleistus vertybinius popierius apskaitančiam viešosios apyvartos tarpininkui.

Jei perduoti asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo atitinkamiems emitentams arba jų įgaliotiems viešosios apyvartos tarpininkams nėra galimybės, taikoma šių taisyklių 9. Asmeninių specialiųjų vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ir tvarkymo ypatumai 9. Specialiose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose apskaitomi vertybiniai popieriai, kurie turi papildomų disponavimo apribojimų arba kitų apsunkinimų, išskyrus tuos, kurie nustatyti šių vertybinių popierių išleidimo dokumentuose arba juos reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Jeigu vertybinių popierių disponavimo apribojimai arba kiti apsunkinimai yra nustatyti šių vertybinių popierių išleidimo dokumentuose arba juos reglamentuojančiuose teisės aktuose, tokie vertybiniai popieriai apskaitomi asmeninėse einamosiose vertybinių popierių sąskaitose. Sąskaitų tvarkytojai privalo atidaryti tiek specialiųjų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų, kiek skirtingų disponavimo apribojimų ar kitų apsunkinimų turi jų apskaitomi kiekvienos emisijos vertybiniai popieriai.

Tais atvejais, kai vertybiniai popieriai turi kelis disponavimo apribojimus ar kitus apsunkinimus, kiekvienas tarpininko sąskaitos įrašai disponavimo apribojimas ar apsunkinimas fiksuojamas asmeninėje specialiojoje sąskaitoje, atidarytoje vertybiniams popieriams pagal pirmąjį disponavimo apribojimą tarpininko sąskaitos įrašai apsunkinimą.

tarpininko sąskaitos įrašai

Vertybiniai popieriai iš einamųjų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų į specialiąsias asmenines vertybinių popierių sąskaitas pervedami nedelsiant, gavus vertybinių popierių disponavimo apribojimus ar kitus apsunkinimus nustatančius dokumentus. Vertybiniai popieriai iš specialiųjų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų į einamąsias asmenines vertybinių popierių sąskaitas pervedami nedelsiant, gavus vertybinių popierių disponavimo apribojimus ar tarpininko sąskaitos įrašai apsunkinimus panaikinančius dokumentus, nebent šie dokumentai nustato kitą datą.

Vertybinius popierius, įkeistus pagal Lietuvos Respublikos kilnojamojo turto įkeitimo įstatymą, sąskaitų tvarkytojai privalo perkelti į specialiąsias asmenines vertybinių popierių sąskaitas ir juos grąžinti į einamąsias asmenines vertybinių popierių sąskaitas Hipotekos registro informacijos, pateikiamos per Centrinį depozitoriumą, pagrindu.

Su vertybiniais popieriais, esančiais specialiosiose asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, neatliekamos jokios operacijos, išskyrus sutartyse kilnojamojo turto įkeitimo lakštuose arba dokumentuose, kurių pagrindu nustatyti disponavimo apribojimai ar kiti apsunkinimai, nustatytus atvejus.

Sąskaitų tvarkytojai, pažeidę šių taisyklių 9.

Asmeninės reikalavimo teisių į vertybinius popierius sąskaitos 9. Asmeninės reikalavimo teisių į vertybinius popierius sąskaitos yra asmeninių vertybinių popierių sąskaitų rūšis, kurioje vertybinių popierių pirminės apyvartos metu fiksuojamos investitorių reikalavimo teisės į pasirašytus vertybinius popierius ne nuosavybės teisė į vertybinius popierius.

Sąskaitų tvarkytojai emitentai, vertybinių popierių platintojai ar kiti viešosios apyvartos tarpininkai atidaro ir tvarko asmenines reikalavimo teisių į vertybinius popierius sąskaitas tik po to, kai Centrinis depozitoriumas šių taisyklių nustatyta tvarka atitinkamai vertybinių popierių emisijai yra suteikęs ISIN kodą. Pasibaigus vertybinių popierių pirminei apyvartai, įrašai asmeninėse reikalavimo teisių į vertybinius popierius sąskaitose nustatyta tvarka pakeičiami į įrašus asmeninėse einamosiose vertybinių popierių sąskaitose, kurie liudija nuosavybės teisę į vertybinius popierius.

Techninių vertybinių popierių sąskaitų atidarymas ir tvarkymas 9.

Sąskaitų tvarkytojų techninės vertybinių popierių sąskaitos yra skirtos vertybinių popierių cirkuliacijai apskaityti atsiskaitymo ciklo ir arba vertybinių popierių paskirstymo proceso eigoje. Įrašai techninėse vertybinių popierių sąskaitose nėra nuosavybės teisės į jose apskaitomus vertybinius popierius įrodymai. Sąskaitų tvarkytojai atidaro ir tvarko technines vertybinių popierių sąskaitas, kurios nustatytos šių taisyklių 4.

Vertybinių popierių sąskaitų atidarymas, tvarkymas ir uždarymas Centriniame depozitoriume Bendrųjų vertybinių popierių sąskaitų ir vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaitų atidarymas, tvarkymas ir uždarymas Vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaitos ir bendrosios vertybinių popierių sąskaitos Centriniame depozitoriume atidaromos kiekvienai emitentų, tarpininko sąskaitos įrašai tiesioginiais arba netiesioginiais Centrinio depozitoriumo dalyviais, vertybinių popierių emisijai.

Vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaitos ir bendrosios vertybinių popierių sąskaitos yra skirtos vertybinių popierių cirkuliacijos kontrolei ir neįrodo nuosavybės teisės į vertybinius popierius. Centrinio depozitoriumo vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaitoje nurodomas bendras vienos emisijos vertybinių popierių skaičius, kurį išleido tam tikras emitentas. Bendroji vertybinių popierių sąskaita atidaroma Centriniame depozitoriume sąskaitų tvarkytojo vardu ir pažymi šio sąskaitų tvarkytojo apskaitomą bendrą vienos emisijos vertybinių popierių skaičių.

Visiems Vertybinių tarpininko sąskaitos įrašai komisijoje įregistruotiems arba perregistruotiems vertybiniams popieriams turi būti atidaryta nauja emisijos registracijos sąskaita Centriniame depozitoriume Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo nustatyta tvarka.

Emitentas arba jo išleistų vertybinių popierių sąskaitas tvarkantis viešosios apyvartos tarpininkas, kreipdamasis į Centrinį depozitoriumą dėl tarpininko sąskaitos įrašai popierių emisijos registracijos sąskaitos atidarymo, privalo pateikti šiuos dokumentus: Vertybinių popierių komisijos išduotą vertybinių popierių įregistravimo akto kopiją; Centrinis depozitoriumas privalo išnagrinėti dokumentus ir priimti sprendimą dėl vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaitos atidarymo per 1 tarpininko sąskaitos įrašai dieną nuo visų šių taisyklių