Eurų dolerio pasirinkimas


Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas 1. Euras kaip vienybės, suverenumo ir stabilumo simbolis  m. Romos deklaracijoje 1dėl kurios susitarta ųjų Romos sutarties metinių proga, pareikšta, kad stipresnė Europos Sąjunga yra būtina. ES vadovai ypač pabrėžė tai, kad ES turėtų tapti stipresne pasaulinio masto veikėja. Ji turi labiau pajėgti atlaikyti pasaulinius sukrėtimus, daryti poveikį įvykiams pasaulyje ir būti geriau pasirengusi prisiimti tarptautinę atsakomybę.

Nepaisant visų euro įvedimui prieštaravusių balsų, eurui suėjo 20 metų, per kuriuos dvejetainių opcionų pardavimo strategijos daug pasiekta.

Euras yra antra pasaulyje daugiausiai naudojama valiuta. Su euru savo valiutą vienaip ar kitaip yra susiejusios 60 šalių. Tačiau turime dėti daugiau pastangų, kad mūsų bendra valiuta atliktų visavertį vaidmenį tarptautinėje arenoje.

Visoje 19 valstybių narių euro zonoje euro banknotus ir monetas kasdien naudoja  mln. Europos piliečių. Europiečiai eurą laiko vienu iš pagrindinių Europos Sąjungos simbolių 2. Praėjus dešimčiai metų po pasaulį sukrėtusios finansų krizės, Europos ekonominės ir pinigų sąjungos struktūra gerokai eurų dolerio pasirinkimas, o viešoji parama eurui dar padidėjo 3.

Laikui bėgant taip pat išryškėjo praktinė euro nauda: stabilios kainos, mažesnės operacijų sąnaudos piliečiams ir įmonėms, skaidresnės ir konkurencingesnės rinkos ir didesnė ES vidaus ir tarptautinė prekyba.

Turėdama bendrą valiutą Sąjunga išlieka labiausiai integruota ekonomine erdve pasaulyje, siūlančia investicijoms palankią aplinką.

Istoriškai pasaulio įvykiai visada prisidėjo prie tolesnės ekonominės ir monetarinės integracijos Europoje ir perėjimo prie bendros valiutos. Dėl valiutos rinkos svyravimų XX a. Tenkinant šį prašymą  m. Wernerio pranešime 4 pateiktas plataus užmojo ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo planas.

Wernerio pranešimas buvo grindžiamas prielaida, kad valiutų kursai JAV dolerio atžvilgiu išliks stabilūs. Tačiau  m. Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas R.

Nixonas nusprendė sustabdyti JAV dolerio konvertavimą į auksą — taip vienašališkai baigta taikyti nuo Antrojo pasaulinio karo veikusi fiksuoto valiutos kurso sistema. Tada Europa turėjo nuspręsti prisiimti atsakomybę už savo likimą ir pradėti kurti bendrą valiutą: iš eurų dolerio pasirinkimas taikyti valiutų kurso mechanizmai 5o  m.

Valiuta buvo kuriama kartu apibrėžiant bendrą ekonomikos valdymo sistemą, kuria naudodamosi valstybės narės koordinuos savo politiką ir prisiims bendrą atsakomybę. Per 20 metų nuo euro įvedimo, jis tapo antra pagal svarbą tarptautinė valiuta. Iki  m. Daugumai Europos eurų dolerio pasirinkimas erdvės šalių, taip pat mažesnėms kaimyninėms šalims ir Afrikos CFA 7 zonai 14 šalių euras yra pagrindinė pasirinktoji valiuta. Kai eurą įsives daugiau Europos Sąjungos valstybių narų, kaip numatyta Sutartyje išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystębendros valiutos svarba padidės.

Vis dėlto tarptautiniu mastu euras dar nėra naudojamas taip, kaip buvo prieš finansų krizę 8. Pavyzdžiui, užsienio skolos vertybinių eurų dolerio pasirinkimas emisijos eurais apimtis prieš krizę  m. Pasaulinės užsienio valiutos atsargos pagal valiutas Šaltinis — Komisijos apskaičiavimai remiantis TVF duomenims. Po krizės Europa ėmėsi ryžtingų veiksmų, kad euras vis labiau taptų ekonominės apsaugos ir įgalėjimo šaltiniu.

Remdamasi vizija, išdėstyta  m. Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas — logiška šios bendros darbotvarkės tąsa ir nauja riba, nubrėžta per pastaruosius ketverius metus. Tai nėra naujas klausimas.

  • ntpardavimai.lt___ntpardavimai.lt1_LT_ACT_part1_ntpardavimai.lt
  • Uždirbti internete už glopartą

Nuo pat euro įvedimo buvo diskutuojama apie tarptautinį euro vaidmenį, tačiau dar niekada nebuvo tokios tinkamos progos tą vaidmenį sustiprinti. Toliau stiprinant Europos ekonominę ir pinigų sąjungą atsiranda galimybių dar labiau didinti euro vaidmenį pasaulyje ir išnaudoti visą jo potencialą, parodant euro zonos politinę, ekonominę ir finansinę svarbą.

biržos makleris

Pasaulio piliečių, įmonių ir rinkų pasirenkama valiuta nėra statiška ir priklauso nuo istorinių priežasčių, likvidumo aspektų ir pasirinktos politikos. Tarptautinis atskirų valiutų vaidmuo pastaraisiais šimtmečiais pasikeitė: JAV doleris tapo pagrindine pasaulio valiuta tik po Antrojo pasaulinio karo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ekonominės galios, išplėtotos finansų sistemos ir stabilumo.

Paskutinės pasaulinės tendencijos, išaugusi kitų valstybių ekonominė galia ir naujų technologijų plėtra skatina galimą perėjimą prie įvairesnės ir daugiapolės sistemos, apimančios kelias pasaulio valiutas. Pavyzdžiui, Kinijos ženminbi dar nėra tarptautinė valiuta, dėl kurios galėtų iškilti grėsmė dolerio ar kad ir euro padėčiai, tačiau jo tarptautinis naudojimas yra svarbus Eurų dolerio pasirinkimas reformų darbotvarkės elementas. Tą patvirtina didėjantis Kinijos importuotojų ir eksportuotojų pajėgumas atlikti ir priimti mokėjimus savo valiuta.

Kita vertus, pastarojo meto ekstrateritoriniai veiksmai, kurių vienašališkai ėmėsi trečiųjų valstybių jurisdikcijos, kaip antai Iranui pakartotinai nustatytų sankcijų atveju 13ir naujausi iššūkiai tarptautiniams taisyklėmis grindžiamiems santykiams ir prekybai veikia kaip įspėjimas: Europai reikia ekonominio ir monetarinio suverenumo.

Tarptautinio euro vaidmens stiprinimo galimybė Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas turėtų būti laikomas dalimi platesnio masto Europos įsipareigojimo siekti atviros, daugiašalės ir taisyklėmis grindžiamos pasaulio ekonomikos. Dėl stipresnio euro vaidmens padidėtų tarptautinės finansų sistemos atsparumas: rinkos dalyviai visame pasaulyje gautų papildomų pasirinkimo galimybių ir tarptautinę ekonomiką mažiau pažeistų sukrėtimai, susiję su didele daugelio sektorių priklausomybe nuo vienos valiutos.

Kartu stipresnis euro vaidmuo gali duoti apčiuopiamos naudos Sąjungoje, nes leistų Europos Sąjungai stiprinti savo piliečių ir įmonių apsaugą, puoselėti savo vertybes ir ginti savo interesus sprendžiant pasaulio reikalus pagal taisyklėmis grindžiamo daugiašališkumo principą. Visų pirma, euras ir toliau turėtų paremti Europos atsakingos prekybos darbotvarkės įgyvendinimą ir ją plėsti, sudarydamas sąlygas Europos įmonėms prekiauti be sutrikimų visame pasaulyje ir duoti naudos Europos ekonomikai, eurų dolerio pasirinkimas išsaugodamas Europos socialinį ir reguliavimo modelį Sąjungoje.

Euro ir JAV dolerio valiutų skaičiuoklė

Sprendimą naudoti konkrečią valiutą galiausiai priima rinkos dalyviai, ir ekonominės veiklos vykdytojai turi pagrįstų priežasčių, dėl kurių gali norėti investuoti ir eurų dolerio pasirinkimas skirtingomis valiutomis.

Siekiama ne varžyti prekybos laisvę ar riboti pasirinkimo galimybes, o plėsti rinkos dalyvių pasirinkimo galimybes užtikrinant, kad euras visais svarbiais aspektais būtų tvirta ir patikima alternatyva. Didesnio tarptautinio euro naudojimo nauda Plačiau pasaulyje naudojant eurą galima gauti keleriopos naudos. Prekyba eurais, o ne užsienio valiuta, panaikins valiutos keitimo riziką ir kitas su valiuta susijusias sąnaudas, visų pirma Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Eurui tapus kiek galima uždirbti keičiantis elektroniniams pinigams patikima vertės išsaugojimo priemone, sumažėja investuotojų reikalaujama palūkanų norma arba grąža. Kartu su nauda, gaunama plačiau naudojant tarptautinę valiutą, didėja pasaulinė atsakomybė, numatyta atitinkamuose centrinių bankų įgaliojimuose.

Nors didesnio tarptautinio euro vaidmens nauda yra didesnė už galimus iššūkius, reikėtų atidžiai įvertinti jo pasekmes, pavyzdžiui, euro zonos ir likusio pasaulio eurų dolerio pasirinkimas balanso atžvilgiu. Keletas veiksnių tebetrukdo labiau naudotis euru tarptautiniu mastu ir teberiboja Europos finansinį suverenumą.

Kartu JAV doleris taip pat tapo įprasta prekybos prekėmis valiuta ir pagrindine išvestinių finansinių priemonių operacijų valiuta Kai valiuta įsitvirtina kaip standartas, dėl tinklo poveikio ji tampa dar patrauklesnė, nes, kuo valiuta plačiau naudojama, tuo labiau galima vykdyti sudėtingesnes finansų rinkos operacijas užtikrinant didesnį likvidumą Todėl sunku atsirasti alternatyvioms atsargų valiutoms.

Kadangi JAV doleris yra likvidesnis, jį naudojant kaip pagrindinę valiutą, daugelis pinigų rinkos 16 operacijų ne tokios brangios, palyginti su atvejais, kai tiesiogiai naudojamas euras.

Būtina imtis tolesnių veiksmų, kad būtų išbaigtas ekonominės ir pinigų sąjungos modelis, kuriuo grindžiama bendra valiuta. Tarptautinė finansų sistema ir rinkos iš esmės ir vis dažniau eurų dolerio pasirinkimas nuo sujungtų prekybos, tarpuskaitos ir atsiskaitymo platformų.

Kai kurios iš šių platformų dėl istorinių ir likvidumo priežasčių yra ne euro zonoje arba jas valdo eurų dolerio pasirinkimas Europos įmonės, todėl joms didesnę įtaką gali daryti trečiosios valstybės. Eurų dolerio pasirinkimas politikos kryptys galėtų padidinti euro patrauklumą, padidinti eurais atliekamų geriausių internetinių pajamų reitingas eurų dolerio pasirinkimas strateginiuose sektoriuose ir toliau stiprinti Europos ekonominį ir finansinį suverenumą tiek Sąjungoje, tiek užsienyje.

Pagrindinės kryptys nurodomos toliau. Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas — tvirto tarptautinio euro vaidmens pagrindas Tarptautinės valiutos turi remtis didelės, stabilios ir veiksmingai veikiančios ekonomikos valstybėmis ir finansų sistemomis, kurios patrauklios tarptautiniams naudotojams ir investuotojams.

Nors tarptautinį euro vaidmenį daugiausia lemia rinkos jėgos, Europos bendros valiutos eurų dolerio pasirinkimas sąlyga ir laidas yra patikima nacionalinė fiskalinė ir ekonomikos augimui palanki politika, sveikas finansų sektorius ir ES ekonominės ir fiskalinės sistemos laikymasis.

Sukūrus dar stabilesnę ir atsparesnę ekonomikos ir finansų sistemą, galima būtų padidinti euro patrauklumą pasaulyje. Europa galėtų sustiprinti tarptautinį euro vaidmenį, padarydama jį dar priimtinesne prekybos mokėjimų priemone ir patikima investicijų valiuta.

Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti tvarų augimą ir didesnį atsparumą nepalankiems sukrėtimams, visų pirma reikės baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą. Konkrečiai, sukūrus bankų sąjungą 17būtų sudarytos sąlygos veikti stipresniems ir geriau prižiūrimiems bankams, todėl Europoje bankų sektorius taptų dar atsparesnis ir augtų pasitikėjimas ES finansų sektoriumi ir bendra valiuta.

Sukūrus glaudesnę kapitalo rinkų sąjungą 18atsirastų įvairesnių ir likvidžių finansų rinkų, be kaip užsidirbti kivių pinigų, padidėtų privačiojo sektoriaus rizikos pasidalijimas.

Tai savo ruožtu pritrauktų kapitalo ir jis būtų nukreiptas į daugiau įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, ir infrastruktūros projektus. Stipresnės ir labiau integruotos kapitalo rinkos užtikrins įmonėms daugiau galimybių rinktis finansavimą mažesnėmis sąnaudomis, suteiks naujų galimybių santaupų turėtojams ir investuotojams, padidins finansų sistemos atsparumą ir kartu euro patrauklumą.

Be to, nebebus galima pasinaudoti euru pinigams plauti ar teroristams finansuoti ir už šiuos nusikaltimus bus veiksmingai baudžiama.

  • Užsidirbti pinigų ir nedelsiant išsiimti
  • Dolerio skaičiuoklė - doleriai į eurus
  • - Оценки ущерба всюду приводятся разные.

  • Я здесь проездом, из Бургоса.

  • Aš esu studentas, kaip užsidirbti pinigų
  • Valiutų kursai bankuose | USD kursas už 1 EUR
  • И тогда ты решишь, уходить тебе или .

  • Uždirbk pinigų investuodamas

Komisija teisėkūros institucijoms pateikė keletą svarbių pasiūlymų užbaigti kurti bankų sąjungą ir užtikrinti kapitalo rinkų sąjungą, tačiau jie dar nėra galutinai patvirtinti. Visų pirma, patvirtinus Bendro pertvarkymo fondo finansinio stabilumo stiprinimo priemonę kad būtų galima suvaldyti net ir didelę bankų krizę ir Europos indėlių garantijų sistemą kad būtų galima užtikrinti dar tvirtesnį ir panašesnio masto indėlių draudimą sumažėtų bankų priklausomybė nuo nacionalinių vyriausybių ir taip eurų dolerio pasirinkimas finansinis stabilumas, o Komisijos pasiūlytas bankų sektoriaus dokumentų rinkinys ir neveiksnių paskolų dokumentų rinkinys riziką bankų sektoriuje sumažintų dar labiau.

Kai didėja naudojama eurais išreikšto turto, kurio kredito reitingas didesnis, grupė, lengviau plėtoti Europos finansų sektorių ir didėja ES finansų reguliavimo ir ES mokėjimo sistemų pasaulinė reikšmė.

Я сказала «да». - Я знаю.  - Он улыбнулся.  - Но на этот раз, - он вытянул левую руку так, чтобы она попала в камеру, и показал золотой ободок на безымянном пальце, - на этот раз у меня есть кольцо.

ГЛАВА 116 - Читайте, мистер Беккер! - скомандовал Фонтейн.

Komisijos pasiūlymas 19 dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių, kuriuos turi išleisti privatusis sektorius, būtų viena iš galimybių padidinti esamą eurais išreikšto turto, kurio kredito reitingas didelis, kiekį ir užtikrinti didelį patrauklumą tarptautiniams investuotojams.

Todėl padidėtų tokio eurais išreikšto turto likvidumas, o tai yra viena iš svarbių ypatybių, dėl kurių euras nėra taip palankiai vertinamas pasaulio rinkose, palyginti su JAV doleriu.

eurų dolerio pasirinkimas užsidirbti pinigų peržiūra internete

Rengdama kitą Sąjungos daugiametę finansinę programą 20Komisija pateikė pasiūlymų, kuriais siekiama specialiomis biudžeto priemonėmis toliau gerinti euro zonos šalių ekonomikos veiklos rezultatus ir atsparumą, taip pat pasiūlymų, kuriais remiamos euro zonai nepriklausančios šalys, norinčios įsivesti eurą.

Siūloma Europos investicijų stabilizavimo priemonė 21 leistų geriau susidoroti su dideliais asimetriniais sukrėtimais euro zonoje, o tai savo ruožtu padidintų investuotojų pasitikėjimą euru. Tuo pat metu įgyvendinant Reformų rėmimo programą 22struktūrinės reformos, kurios yra labai svarbios siekiant padidinti sanglaudą ir konkurencingumą, būtų įgyvendinamos geriau, didėtų našumas ir visų valstybių narių ekonominių ir socialinių struktūrų atsparumas.

Reformų rėmimo programa apima konvergencijos priemonę, kuria siekiama padėti euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms įsivesti eurą. Didesnis tarptautinis vaidmuo taip pat suponuoja atitinkamus institucinius gebėjimus ir vieningesnį atstovavimą, siekiant koordinuoti pozicijas ir kalbėti vienu balsu. Keli Komisijos pasiūlymai yra tolesni veiksmai šia kryptimi, papildantys Europos Centrinio Banko, Euro grupės ir Komisijos jau atliekamą vaidmenį, kuris apibrėžtas ES sutartyse.

Komisija pateikė pasiūlymą sukurti Europos valiutos fondą, įtvirtintą Europos Sąjungos teisinėje sistemoje ir grindžiamą nusistovėjusia Europos stabilumo mechanizmo struktūra ir valdymu. Eurų dolerio pasirinkimas to, Komisijos pasiūlymu 23  pagerinti euro zonos išorės atstovavimą tarptautinėse finansų organizacijose siekiama padėti dvejetainių opcionų brokeriai 60 euro zonos poziciją tarptautinėje arenoje ir užtikrinti, kad jos balsas būtų aiškiai girdimas pasaulio mastu.

Litus keičiame į eurus, o juk galime į JAV dolerius - DELFI Verslas

Sujungus esamas ES lygmens funkcijas ir kartu taikant glaudžiai susijusias politikos priemones, Eurų dolerio pasirinkimas ekonomikos ir finansų ministro pareigybė padėtų sukurti naujas sąveikas ir taip ilgainiui pagerinti bendrą ES ekonominės politikos formavimo nuoseklumą ir veiksmingumą, įskaitant gebėjimą kalbėti vienu balsu euro klausimais. Kitos tarptautinio euro vaidmens plėtojimo iniciatyvos Šiame komunikate taip pat išdėstomos iniciatyvos, kuriomis tarptautinį euro vaidmenį siekiama plėtoti trijose skirtingose srityse: Europos finansų sektoriuje siekiant užtikrinti stiprias ir visapusiškas eurais išreikštas finansų rinkastarptautiniame finansų sektoriuje kuriame didesnis euro vaidmuo būtų naudingas pasaulio finansų stabilumui ir pagrindiniuose strateginiuose sektoriuose pavyzdžiui, energetikos, prekių ir orlaivių gamyboskuriuose būtų galima toliau plėtoti euro vaidmenį.

Papildomos Eurų dolerio pasirinkimas finansų sektoriaus stiprinimo priemonės Padidėjus euro patrauklumui, padidės jo naudojimas, o tai dar labiau padidins jo patrauklumą. Tai gali sukurti sėkmingą ciklą. Euro zonos finansinis suverenumą stiprina papildomos kryptingesnės bankų sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos priemonės. Euro zonos finansų eurų dolerio pasirinkimas ir infrastruktūros sudaro sąlygas teikti patikimas ir stabilias finansines paslaugas ir suteikia galimybių atlikti operacijas, taigi plečia galimybes stiprinti tarptautinį euro vaidmenį.

Eurais teikiamų paslaugų mastas ir autonomija priklauso nuo to, ar rinkos dalyviai mano, kad jos yra ekonomiškai efektyvios, paprastos ir saugios, kad jie galėtų vykdyti savo tarptautinę veiklą ir savo vertės rezervus laikyti eurais. Taigi, priemonės, kuriomis didinamas stabilumas ir likvidumas ir plečiamas eurais teikiamų finansinių paslaugų spektras, sustiprina tarptautinį euro vaidmenį.

Litus keičiame į eurus, o juk galime į JAV dolerius

Be to, stiprindama euro vaidmenį, ES turėtų ir toliau vykdyti savo reglamentavimo darbotvarkę tokiose srityse, kaip antai kova su pinigų plovimu 24 ir teroristų eurų dolerio pasirinkimas Griežta finansinių sandorių priežiūra prisideda prie visuotinio saugumo, finansų sistemos vientisumo ir tvaraus augimo.

Šios tikslinės priemonės padidintų ne tik euro naudojimo patrauklumą, bet ir euro zonos atsparumą išorinės įtakai. Pirma, Komisija siekia plačiau naudoti eurą, stiprindama Europos rinkos infrastruktūrų likvidumą ir atsparumą. Siekiant bendro sisteminės rizikos sumažinimo tikslo, Europos rinkos infrastruktūros reglamentu 26 rinkos dalyviams nustatytas įpareigojimas per tam skirtą rinkos infrastruktūrą 27 vykdyti 28 tam tikrų finansinių sutarčių tarpuskaitą pvz.

Svarbu tai, kad šios priemonės padėjo sukurti likvidžias eurais išreikštų produktų, kuriais gali naudotis visos sandorio šalys, tarpuskaitos rinkas. Gerai išvystyta tarpuskaitos rinkos infrastruktūra rinkos dalyviams suteikia galimybę lengvai ir veiksmingai apsidrausti nuo būsimų su jų komerciniais sandoriais susijusių palūkanų ar valiutų kursų pokyčių. Dėl didelio tokių eurais išreikštų rinkų prieinamumo didės euro patrauklumas sudarant tokius sandorius.

Laikydamasi minėtame reglamente numatytos nustatymo procedūros ir jos sąlygų, taip pat siekdama skatinti naudotis likvidžiomis ir veiksmingomis centrinės tarpuskaitos priemonėmis, Komisija galėtų išplėsti eurų dolerio pasirinkimas finansinių priemonių sutarčių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė, taikymo sritį. Be to, Komisija galėtų apsvarstyti galimybę tarpuskaitos paslaugas naudoti platesniam sandorių šalių ratui.

Antra, Komisija pasirinkimo nebuvimas toliau didinti euro zonos finansų rinkų veiksmingumą sukurdama patikimą sistemą, leisiančią kurti patikimus palūkanų normų lyginamuosius indeksus Rinkos dalyviai daugelyje sutarčių ir finansinių produktų naudoja palūkanų normų lyginamuosius indeksus kaip orientacines normas. Pagal ES Lyginamųjų indeksų reglamentą 30 reikalaujama, kad ES ir euro zonos finansiniai lyginamieji indeksai būtų skaidresni ir patikimesni.

Todėl visiškas įgyvendinus eurų dolerio pasirinkimas reglamentą, turėtų padėti padidėti eurais išreikštų priemonių prekybos ir kainų patrauklumas Komisija lengvins tolesnį rinkos segmentų, lyginamųjų indeksų administratorių, prisidedančių bankų, nacionalinių kompetentingų institucijų ir Europos Centrinio Banko veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą.

Pasirinkite valiutą iš žemiau esančio sąrašo, kurią norite naudoti skaičiuoklėje. Pašalinti iš sąrašo galėsite spustelėję šalia valiutos esančią ikonėlę. Duomenys atnaujinti

Trečia, Komisija remia visiškai integruotą ES momentinių mokėjimų sistemą, siekdama sumažinti mažmeninių mokėjimo sistemų riziką ir pažeidžiamumą ir padidinti esamų mokėjimo sprendimų autonomiją. Atlikdami tarptautinius mokėjimus kortelėmis ir internetu, ES piliečiai naudojasi nedidelio skaičiaus pasaulinių paslaugų teikėjų paslaugomis.

EUR į USD - euras į JAV doleris valiutos keitiklį

Kadangi dažnai net Europos viduje atliekamų mokėjimų tarpuskaita vykdoma už ES ribų, eurų dolerio pasirinkimas techninių, ekonominių ir teisinių priežasčių, kurios gali atsirasti ne ES teritorijoje, susidariusių sutrikimų mažmeninė mokėjimo sistema be priežasties tampa pažeidžiama. Be to, kai rinkoje dominuoja kelios tarptautinių kortelių sistemos, kyla klausimų dėl valdymo aspekto, nes dėl jų dominavimo labai sumažėja Europos mokėjimo paslaugų teikėjų įtaka pokyčiams didelėje mažmeninių mokėjimų rinkos dalyje.

uždirbta pinigų formule internetinės pajamos robin hood atsiliepimai

ES masto tarptautinių momentinių mokėjimų sprendimas papildytų dabartines kortelių sistemas, sumažintų išorinių sutrikimų riziką eurų dolerio pasirinkimas užtikrintų, kad ES taptų veiksmingesnė ir kartu savarankiškesnė. Momentinių mokėjimų eurais įvedimas taip pat suteikia galimybių kurti veiksmingus naujus mažmeninių mokėjimų sprendimus, kurie taip pat būtų taikomi tarptautiniams mokėjimams ir gali būti naudingi Europos piliečiams, įmonėms ir bankams.

ES masto standartai, taikomi momentiniams mokėjimams eurais, jau nustatyti  m. Europos Centrinis Bankas pradėjo įgyvendinti momentinių mokėjimų vykdymo TIPS sistemą, pagal kurią Europos Sąjungoje lengviau atlikti tarptautinius momentinius mokėjimus. Komisija išnagrinės, kokių priemonių imtis, kad tarpvalstybiniu mastu būtų lengviau naudotis atskirose valstybėse narėse sukurtais mokėjimo sprendimais. Siekdama užtikrinti esamų momentinių mokėjimų sprendimų sąveikumą, ji toliau rems Mažmeninių mokėjimų eurais tarybos darbą prižiūrint Europos Centriniam Bankui.

Komisija taip pat bendradarbiaus su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais dėl bendro įsipareigojimo, kuriuo būtų užtikrinama, kad vartotojams būtų teikiamos įvairios momentinių mokėjimų paslaugos, įskaitant tarptautinius mokėjimus. Komisija įvertins pažangą, padarytą peržiūrint Mokėjimo sąskaitų direktyvą, kuri turi būti atlikta  m. Ketvirta, Komisija ieškos galimybių dar labiau didinti euro vaidmenį užsienio valiutų keitimo rinkose.

Žinoma, būdami Europos patriotai tarsi turėtume keisti tik į eurą, tačiau, žvelgiant į artimiausią ateitį, yra gana didelė tikimybė, kad JAV doleris ir toliau brangs euro atžvilgiu, todėl gal būtų išmintinga bent porai metų litus pasikeisti į JAV dolerius ir tik vėliau — į eurus? Beje, norime visus įspėti, kad spekuliuoti valiutomis labai rizikinga, todėl šį tekstą ragintume vertinti kritiškai ir suvokti, kad mes norime atskleisti galimybes, tačiau negalime suteikti šimtaprocentinės garantijos, kad ateitis bus būtent tokia, kokią numatė mūsų redakcija.

Prekyba užsienio valiutų keitimo rinkoje vyksta naudojantis vadinamosiomis valiutų poromis, pavyzdžiui, eurais ir doleriais arba eurais ir Japonijos jenomis.

Šiandien visose likvidžiausiose valiutų porose yra JAV doleris įskaitant eurą ir JAV dolerio porą, kuri yra pati likvidžiausia. Viena iš priežasčių yra ta, kad JAV doleris plačiai naudojamas kaip pasaulinė atsargų valiuta, kurią palaiko labai išvystyta ir likvidi valstybės obligacijų rinka. Vertėtų ištirti, kodėl susidarė dabartinė padėtis, ir galimybes toliau didinti tam tikrų euro ir kitų nei JAV doleris valiutų porų rinkos likvidumą.

Be to, užsienio valiutų rinkose pagrindinį vaidmenį atlieka dideli rinkos formuotojai eurų dolerio pasirinkimas ir euro zonos bankai galėtų toliau plėtoti savo vaidmenį tokioje rinkos formavimo veikloje.