30 galimybių strategijų. Strategijos taikymo galimybės įmonėje - 2 psl. - Rašto darbas - ntpardavimai.lt


Vilniaus universitetas surinko tris „Lygių galimybių sparnus“

Radviliškiečiai turės vietos plėtros strategiją m. Pa­ruoš­tos stra­te­gi­jos tiks­las — ma­žin­ti skur­dą bei so­cia­li­nę at­skir­tį.

 • Kaip. uždirbti. pinigai. c. kaimas
 • Tinklaveikos įmonė: informacinės ekonomikos kultūra Firmų tinklaveika.
 • Coinbase piniginės įėjimas
 • Strategijos taikymo galimybės įmonėje - 2 psl. - Rašto darbas - ntpardavimai.lt
 • Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas | Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje
 • Radviliškiečiai turės vietos plėtros strategiją
 • Грубость Джаббы была недопустима, но директор понимал, что сейчас не время и не место углубляться в вопросы служебной этики.

 • Беккер промолчал.

Rad­vi­liš­kio mies­to stra­te­gi­ja, sie­kian­ti ES pa­ra­mos, at­si­dū­rė tarp ne­ma­žo kon­ku­ren­tų bū­rio. Iš vi­so mies­tams ski­ria­ma apie 16 mi­li­jo­nų eu­rų pa­ra­ma, ta­čiau pen­ki did­mies­čiai gaus fi­nan­sa­vi­mą sa­vo stra­te­gi­joms be kon­kur­so.

Li­ku­sių maž­daug 8 mi­li­jo­nų eu­rų fi­nan­sa­vi­mo sie­kia dar apie 55 pro­jek­tai. Be­veik treč­da­lis iš jų — mies­tai, va­di­na­mi tiks­li­nė­mis te­ri­to­ri­jo­mis, ku­rios gau­na pa­pil­do­mų ba­lų ir tu­ri dau­giau ga­li­my­bių. Pa­sak stra­te­gi­jos ren­gė­jų — vers­lo val­dy­mo ir vers­lo kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės di­rek­to­rės Ais­tės Ju­raš­kie­nės ir kon­sul­tan­to Gin­ta­ro Bleiz­gio — pen­kiems ša­lies did­mies­čiams at­si­rie­kus apie 8 mi­li­jo­nus eu­rų be kon­kur­so, li­ku­sie­ji ša­lies mies­tai pa­klius į kon­kur­są ir tik kas tre­čias, o gal ir net kas ket­vir­tas pro­jek­tas gaus pi­ni­gų.

 • Стратмор нередко пользовался этой привилегией: он предпочитал творить свое волшебство в уединении.

 • Vilniaus universitetas surinko tris „Lygių galimybių sparnus“ | VU naujienos
 • Но вместо того чтобы нарушить правила, женщина выругала самоуверенного североамериканца и отсоединилась.

 • Internetas ir kaip juo užsidirbti

Kon­sul­tan­tų tei­gi­mu, Rad­vi­liš­kis iš­kart ne­ten­ka 20 ba­lų iš šim­to, nes nė­ra tiks­li­nė te­ri­to­ri­ja. Nors kon­kur­so re­zul­ta­tai paaiš­kės šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį, ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­ba jau šį mė­ne­sį priė­mė spren­di­mą dėl pri­si­dė­ji­mo 31 pro­cen­tu sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 30 galimybių strategijų prie Rad­vi­liš­kio mies­to vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mui rei­ka­lin­gų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo ir fi­nan­suo­ti tin­ka­mų iš­lai­dų da­lį, ku­rios ne­pa­den­gia stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mui ski­ria­mo fi­nan­sa­vi­mo lė­šos, bei ne­tin­ka­mas fi­nan­suo­ti iš­lai­das.

30 galimybių strategijų kaip sąžiningai dirbti ir užsidirbti pinigų

Rad­vi­liš­kio mies­to VVG va­do­vė Le­na Skrip­tie­nė mi­nė­jo, kad pa­tvir­ti­nus stra­te­gi­ją, bus ren­ka­mi pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mui. Ga­vus fi­nan­sa­vi­mą stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mui, pir­ma­sis kvie­ti­mas nu­ma­to­mas ųjų pir­ma­ja­me pus­me­ty­je.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Stra­te­gi­jos ren­gė­jai su­si­rin­ku­sius ra­mi­no, kad ne­ga­vus fi­nan­sa­vi­mo da­bar, pro­jek­tai bus ati­dė­ti vė­les­niam lai­ko­tar­piui ir, pa­pil­do­mai ga­vus lė­šų, jie bus fi­nan­suo­ja­mi. Te­ko ma­ty­ti, kad di­džių­jų mies­tų vie­tos veik­los gru­pės net ne­si­var­gi­na tin­ka­mai pro­jek­tų įfor­min­ti, nes ži­no, jog pi­ni­gus vis tiek gaus.

Įvar­din­tos pa­grin­di­nės Rad­vi­liš­kio pro­ble­mos Rad­vi­liš­kis — be­si­rū­pi­nan­tis so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę pa­ti­rian­čiais, dar­bo ne­tu­rin­čiais žmo­nė­mis, ska­ti­nan­tis 30 galimybių strategijų ir vers­lu­mą — to­kią es­mi­nę atei­ties vi­zi­ją su­kū­rė mies­to plėt­ros stra­te­gi­jos ren­gė­jai, prieš tai iš­siaiš­ki­nę silp­ną­sias ir stip­rią­sias Rad­vi­liš­kio mies­to pu­ses.

Apk­lau­so­je da­ly­va­vo įvai­rių pro­fe­si­jų ir am­žiaus rad­vi­liš­kie­čiai, dau­gu­ma mo­te­rys.

Šį įvertinimą VU pelnė už nuoseklios ir išsamios Įvairovės ir lygių galimybių — m. Jos turi atitikti nuo 4 iki 12 kriterijų, kuriais matuojamas organizacijos įsipareigojimas laikytis lygių galimybių principo. Strategijoje — šešios veiklos kryptys VU įvairovės ir lygių galimybių strategijoje apibrėžtos svarbiausios veiklos kryptys iki m.

Pa­sak A. Ju­raš­kie­nės, stra­te­gi­jos veik­los nu­kreip­tos į mo­ky­mus ir užim­tu­mo ska­ti­ni­mą ir į bend­ruo­me­nės ini­ci­juo­ja­mas veik­las bei veik­las, skir­tas so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti. Ana­li­zuo­ta dar vie­na svar­bi veik­la — užim­tu­mo ska­ti­ni­mas, ku­ris pa­dė­tų be­dar­biams ir neak­ty­viems as­me­nims įgy­ti nau­jų pro­fe­si­nių įgū­džių, įtrau­kiant juos į vi­suo­me­ni­nę veik­lą ir tar­pi­nin­kau­jant įdar­bi­nant.

Kon­sul­tan­tai ak­cen­ta­vo ne­for­ma­lias vers­lu­mą ska­ti­nan­čias ini­cia­ty­vas men­to­rys­tė, tar­pi­nin­ka­vi­mas, kon­sul­ta­ci­jos be­si­ku­rian­čiam vers­lui ar in­di­vi­dua­lią veik­lą pra­de­dan­tiems as­me­nims. Va­sa­rio 15 die­ną Rad­vi­liš­kio mies­to stra­te­gi­ja bus tei­kia­ma Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Su­lauk­ta ir kri­ti­kos Stra­te­gi­ją pri­sta­čius mies­to 30 galimybių strategijų, ji su­lau­kė ir kri­ti­kos.

30 galimybių strategijų

Kai 30 galimybių strategijų ją pa­va­di­no neį­ti­ki­nan­čia ir biu­rok­ra­ti­ne. Stra­te­gi­jos ren­gė­jai pa­si­džiau­gė, kad Rad­vi­liš­ky­je kas­met įsi­ku­ria nau­jų vers­lo įmo­nių, bet kiek iš jų bank­ru­tuo­ja? Apie tai bu­vo nu­ty­lė­ta. Pro­jek­to ren­gė­jai bu­vo klau­sia­mi, ar stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­tos veik­los ne­si­kirs su Dar­bo bir­žos veik­la?

Nors ren­gė­jų at­sa­ky­mas bu­vo nei­gia­mas, ta­čiau ir Dar­bo bir­ža pa­de­da be­dar­biams įsi­gy­ti nau­jų dar­bo įgū­džių, at­lie­ka tar­pi­nin­ko funk­ci­jas. Pris­ta­tant pro­jek­tą bu­vo kal­ba­ma, kad neak­ty­viems as­me­nims rei­kė­tų pa­dė­ti įgy­ti nau­jų pro­fe­si­nių įgū­džių.

Ta­čiau bend­ruo­me­nės at­sto­vai sua­be­jo­jo, ar šie žmo­nės to no­rės, nes gau­nant pa­šal­pas pa­to­gu bū­ti neak­ty­viu. Rad­vi­liš­kio vi­suo­me­nės ir vers­lo at­sto­vai ren­gė­jams už­si­mi­nė, jog pir­ma rei­kia su­tvar­ky­ti pa­šal­pų sis­te­mą, o tik ta­da kal­bė­ti apie šių as­me­nų įtrau­ki­mą į dar­bo rin­ką.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo už­duo­ta klau­si­mų, ku­rie bu­vo su­si­ję su ga­li­mų veik­lų per­spek­ty­va bei 30 galimybių strategijų įgy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bė­mis.

30 galimybių strategijų

Da­ly­vius taip pat do­mi­no stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­tos tiks­li­nės gy­ven­to­jų gru­pės bei ga­li­mi pro­jek­ti­nių pa­raiš­kų tei­kė­jai, fi­nan­si­nė stra­te­gi­jos da­lis. Au­to­riaus nuo­tr. Dienos populiariausi m.