Virginia brokerio kraujo šuo, Uploaded by


V isą naktį Audrius vartėsi, dūsavo ir tik paryčiui užmigo. Jei na­ mie liksi, širdelė iš skausmo sprogs Greitai nusiprausęs, suskubo padėt tėvui: čiupo šakę, virginia brokerio kraujo šuo į kiaulių gardą glėbį šiaudų, dar pažiūrėjo, kaip deglosios pakriuksėdamos įniko naršyti ieškodamos užsilikusių grūdų, prinešė į lauko virtuvę malkų, čiupęs krepšį nubėgo į sodą, priraškė gražiausių obuolių.

Tėvas išrideno žiguliuką, patikri­ no tepalo lygį, pajudino dėl visa ko vieną kitą svirtelę, pa­ stumdė kažką bagažinėje ir lėtai įėjo į trobą.

Pamatys svieto, nusipirks šį bei tą, kaip čia mes be kara­ lienės? Truputį nuraudusi motina nuskubėjo prie krosnies. Tik kas gyvulius perkels? Žolės beveik nėra, o vištos, kiaulės? Kas pažiūrės? S - Dabar visi pašerti, sotūs, o kai vėl išalks - būsim grįžę.

Karves Morkus perkels. Mes kas antras sekmadienis kaimy­ nams padedam. Zuikinė virte virė. Vieni šiaip pasipuošę, kiti su odinėm kel­ nėm, aksominiais švarkais, žaliomis skrybėlėmis, šauniai pada­ bintomis fazanų, kėkštų, gaidžių plunksnomis. Pilvus išvertę, kostiumuoti, su žmonomis ir vaikais vaikščiojo, matyt, virši­ ninkai, į būrelius susimetę ginčijosi jauni vyrai, baltomis pri­ juostėmis tai šen, tai ten bėginėjo šašlykinių ir įvairiaspalvių kioskų pardavėjos, orūs stoviniavo Medžiotojų ir žvejų drau­ gijos administratoriai.

Marga minia nuolat judėjo, mainėsi, šimtai gražiausių ir įvairiausių medžioklinių šunų amsėjo, cypė, lojo, gražiai bo­ sijo lietuvių skalikai. Susitikę seni pažįstami bičiuliškai spau­ dė rankas, kažką prisimindami pasakojo, juokėsi, stebėjosi. Rodėsi, didžiulėje, puošnioje aikštėje susirinko giminės.

Sve­ timų nebuvo. Nė vieno abejingo veido! Per visą aikštę per ruporus skardus parodos vedėjo balsas kvietė rikiuotis paradui. Vieni skubėdami, kiti palengva vedė šunis į aikštės pakraštį. Vienas didelis šuo ištrūko ir, tabaluo­ damas pavadėliu, lakstė tarp šunų, tuo sukeldamas nežmo­ nišką triukšmą.

Piktos laikos, skalikai, ypač pikti urviniai visaip stengėsi nutverti už kojų, šonų neišmanėlį, bet šeimininkai juos tempė atgal, barėsi, netrukus bėglį pagavo ir nuvedė į vietą. Šitokios medžioklinių šunų gausybės Audrius kaip gyvas nebuvo matęs. Prisispyręs klausinėjo tėvą ir motiną, kokios veislės šunys jiems patinka.

Much more than documents.

Tėvams patiko skirtingų veislių keturkojai, o Audriui - laikos, ypač pačios didžiausios - Vaka­ rų Sibiro. Vėlai pradeda dirbti, be to, devyni iš dešimties medžioja tik iš bliūdelio, - išmanančio tonu aiški­ no tėvas ir patylėjęs tęsė: - Geriausi tai lietuvių skalikai: koks žvėris miške kilo, tam gerklė atvira, skalija, net miškas plyšta. Didžiausias džiaugsmas ugnies linijoje stovintiems medžio­ tojams, bet kur gauti šuniuką?

Augintumėm, Audriau? Nebent Audriu- kas. Koks jam patinka, tokj tegu ir renkasi. Tėvas mirktelėjo sūnui, atseit viskas gerai, įkalbėjom. Prasidėjo paroda. Mergina viena ranka grakščiai laikė lietuvių ska­ liką, kitoje virginia brokerio kraujo šuo strėlinę ir medžioklės lanką. Guminiais ratais ka­ rieta, traukiama nepaprastai gražių raudonais, žaliais, geltonais, saulėje tviskančiais blizgučiais puoštų eiklių juodų žirgų, leng­ vai riedėjo asfalto apskaičiuoti dvejetainius opcionus apie stadioną.

Prasidėjo paradas. Minia nuolat plojo, klegėjo, kai kas kalbino eisenos daly­ vius, sveikino pažįstamus. Virginia brokerio kraujo šuo virginia brokerio kraujo šuo visi dalyviai išsiskirstė po stadioną.

Vieni pririšo šunis, laukdami savo eilės, kiti būriavosi ringuose, laukdami ekspertizės pradžios. Po plačiais, saugančiais nuo saulės, o gal nuo lietaus, skėčiais, prie stalų susėdę asistentai, stažuotojai, virginia brokerio kraujo šuo ekspertai ir vyriausieji ekspertai rengėsi ekspertizei.

Pirmasis ratu eina geriausias veislės šuo, kiti prastesni,- aiškino sūnus. Tik rinkis, nesvarbu, kiek kainuotu, patį gražiausią. Galim ir palaukti.

virginia brokerio kraujo šuo ar bitcoin uždarbis yra tikras?

Oho, kol išsirenki gerą karvę! Pusė gyvenimo prabėga. Eik, sūnau, - šiais klausimais motinai niekas niekada nedrįsdavo prieštarauti. Audrius dingo minioje. Šernus medžioja? Mes abu baigiame nugyventi gyvenimėlį. Gyvename kaime, vietos daug, tėvas medžiotojas, gal ir aš būsiu. Laikos ant žmonių nepuola. Sar­ gauti netinka, bet pasitaiko ir piktų. Sena gi Aš tau patarsiu, - senukas atsistojo. Jis tikras specialistas. Voiločnikovas, rusas. Kelias knygas apie lai­ kas parašė, viską žino, eik, jo patarimo paprašyk, neapsirik­ si, - senukas lengvai, linktelėjęs galvą, stumtelėjo Audrių.

Audrius keletą minučių stovėjo atokiai, stebėjo ekspertą. Ne­ drįso prisiartinti. Čiulpdamas ilgą kandiklį, į kurį buvo įkišta smilkstanti cigaretė, Voiločnikovas čepsėdamas, pūsdamas ka­ muolius dūmų, vaikščiojo tarp laikų ir visas atidžiai apžiūri- nėjo.

virginia brokerio kraujo šuo

Neatlaikę įdėmaus žvilgsnio, vieni šunys žvairuodami suko akis, o kiti šiepė snukius, urzgė ir net mėgino pulti. Sukaupęs visą drąsą, Audrius priėjo prie šio garbaus žmogaus ir paprašė padėti.

virginia brokerio kraujo šuo

virginia brokerio kraujo šuo Šiaip taip Audrius paaiškino prašymą. Retų, nuo rūkymo parudusių dantų šypsena buvo nepaprastai šilta ir nuoširdi. Tarp kitų šunų, nenustygdama vietoje, sukinėjosi jauna, šmaikšti, kaip vilkas pilka kalė. Glostydamas šiltu žvilgsniu, Voiločnikovas linktelėjo galvą ir, šiek tiek loštelėjęs Audriaus link, rodydamas ranka su smilkstančia cigarete j šunį, saldžiai šnibždėjo: - Kakije liniji Posmotri, otličneišaja golova, korpus, krup, kak chorošo postavleny nogi Prekrasnaja suka Prekrasna- ja Davno takoj ne videl Beri ščenka tolko ot etoj suki Nikogda ne požaleješ Grįžę namo tik apie parodą ir šnekėjo.

O kaip Survilienė pasirėdžiusi Iš kur žmonės tiek pinigų turi? Namuose ferma gyvulių, be to, sūnūs padeda. Užtat mūsų Audrius parodoje svieste švietė Vieną teturim! Tai ką mes - ubagai? Pinigai, pini­ gai, pinigai! Kam jie, jei ir vaiko negalime aprengti? Aš jam viską atiduosiu.

Edmundas Malukas - Kraujo skonis

Jei panorės, liuks motociklą nupirksiu, o gal ir mašiną. Galėtum savo atiduoti, retai važiuoji. Išpuiks, - žiūrėdamas pro langą, tyliai kal­ bėjo tėvas. Darbo drabužiais apsirengęs, įėjo Audrius. Su medžiotoju būrelio pirmi­ ninku jau kalbėjau Egzami­ nai. Kitą rudenį teks stoti į aukštąją. Ar suspės visur? Jeigu norės - visur suspės. Vyras, ne moterytė, reikia išmokti būti tvirtesniam.

Va pavasarį nusipirksiu šunį, įstosiu į medžiotojus Aš apie rimtą dovaną kalbu. Ko labai labai norėtum? Visi trys nusijuokė, tik Rimgailienė greitai susivokė ir, įbe­ dusi akis į sūnų, paklausė: - O ką? Virginia brokerio kraujo šuo yra mano būsimoji marti?

Kartu mokotės? Jokios žmonos man nereikia. Geriau motociklą.

Čekiš­ kos Javos norėčiau, bet nebūtinai, galima ir pigesnį Pirmai progai pasitaikius, būtinai pirksim. Pabaigs vidurinę, ir nuspręsim. Motociklas tik palakstymui.

Viena didžiausių klaidų, kurias daro gyvūnus iš prieglaudų pasiėmę šeimininkai ne visi! Kartais tai tikrai reikalinga. Bet taip būna laaaaabai retai ir gyvūnui priaugus tuos kelis reikiamus kilogramus reikėtų sustoti. Viena iš klaidų - maitinimas iš gailesčio.

Visada dulkinas, purvinas, vanduo už kaklo bėga, koks čia malonumas? Be to Su mašina tai pirma geležys lankstosi, o čia - viskas atvira. Nusispjauk per petį!

Apie Audrių šnekam, ar negirdi? Kam gąsdini? Po kelių minučių išėjo ir sūnus. Stovėdama gryčios tarpduryje, Rimgailienė žvilgsniu lydė­ jo savo vyrus. Sūpuodami pečius, jie lėtai ėjo galulaukėn, į tankiai sužėlusį alksnyną, malkų dešroms ir kumpiams rūky­ ti. Kaip jai reikia dukros!

Pavasariop, nutirpus skystam sniegui, abu vyrai parsivežė mo­ tociklą, visą dieną kieme tupinėjo, blizgino, tikrino ir tik pava­ kary užvedė. Abu sutūpę prie motociklo klausėsi, kalbėjo, pasi­ keisdami važiavo per kiemą, o Audrius net per gyvenvietę perskrido. Kelias dienas tik apie motociklą ir tešnekėjo. Po mėnesio jaunasis Rimgaila gavo spaustuvės dažais kve­ piantį vairuotojo pažymėjimą ir išsirengė į Kauną variantas u šu­ niuko.

Grįžo susirūpinęs, nešnekus. Kur šuniukas? Atsisėdo Audrius galustalėje, akis įbedė į rankas, čiupinėjo savo pirštus. Kas atsitiko? Jokių žinių?