Lėšų panaikinimas pasirinkimo teise


  • Cituojant nuoroda į šaltinį būtina Kokia pajamų dalis gali būti išskaitoma išieškant skolas?
  • Вернулся лейтенант с маленькой коробкой в руке, и Беккер начал складывать в нее вещи.

  • Nepastovumo indekso formulė
  • Внизу угрожающе мигала команда: ВВЕДИТЕ КЛЮЧ Вглядываясь в пульсирующую надпись, она поняла .

  • Užsidirbti pinigų iš vaizdo įrašų
  • Naudotojų teisės | SEB bankas
  • Iš 70 eurų uždirba pinigus
  • EUR-Lex - TA - LT - EUR-Lex

Pacientų teises ir pareigas reglamentuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės bei šis tvarkos aprašas.

lėšų panaikinimas pasirinkimo teise

Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas: 2. Kiekvienam pacientui teikiama kokybiška sveikatos priežiūra.

lėšų panaikinimas pasirinkimo teise

Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Sveikatos draudimo įstatymas. Ligoninėje gydomo paciento sąlygos ir darbuotojų elgesys su juo neturi žeminti paciento garbės ir orumo. Pacientas gali būti slaugomas ir lankomas artimųjų bei kitų asmenų, laikantis ligoninėje nustatytos tvarkos. Intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama pagal ligoninėje patvirtintus pareiginius nuostatus, kokybės vadybos sistemos procedūras, darbo procedūras.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Jeigu lėšų panaikinimas pasirinkimo teise tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, į lėšų panaikinimas pasirinkimo teise išrašomam, į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar kitur siunčiamam pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas.

Pacientams teikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje. Paciento kūnas ar jo dalys negali būti naudojamos komercinei naudai gauti. Kuri nors paciento kūno dalis gali būti pašalinta tik paciento lėšų panaikinimas pasirinkimo teise priežiūros tikslais.

Organų donorystės atvejais — kai yra paciento ar jo atstovo sutikimas.

lėšų panaikinimas pasirinkimo teise

Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą: Ligoninė sudaro pacientams sąlygas, užtikrinančias ekonominį, komunikacinį ir organizacinį sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslų principų bei medicinos etikos reikalavimų prieinamumą atitiktį paciento reikmėms.

Būtinoji medicinos pagalba pacientui teikiama neatidėliotinai, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką.

Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos priežiūros įstaigą: Pacientas turi teisę pasirinkti gydantį, tiriantį, operuojantį, konsultuojantį, prižiūrintį gydytoją, slaugos specialistą ar kitą medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą, o taip pat kitą tos pačios kvalifikacijos lėšų panaikinimas pasirinkimo teise nuomonę.

Ši teisė gali būti ribojama teisės aktų nustatyta tvarka.

internetinis uždarbis kompiuteryje dvejetainis pasirinkimas su minimaliu depozitu 1

Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Teisė į informaciją: Pacientas turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką reglamentuoja ligoninės direktoriaus įsakymas.

lėšų panaikinimas pasirinkimo teise

Pacientas informuojamas apie jį gydantį gydytoją ir slaugos darbuotoją, nurodant jų vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją. Pacientas informuojamas apie ligoninės vidaus tvarką.

Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę, atliekamus tyrimus ir jų rezultatus, gydymo metodus, numatomas atlikti operacijas ir kitas medicinines manipuliacijas, gydymo alternatyvas, rizikos laipsnį, galimas komplikacijas bei laukiamus rezultatus, kas gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ar tyrimo, taip pat apie pasekmes jų atsisakius. Informacija pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus, atsižvelgiant į paciento amžių išsveiktos būklę; Pacientas turi teisę susipažinti su savo ligos istorija ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar sukelti pavojų jo gyvybei.

Naudotojų teisės

Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas, apie tai įrašant ligos istorijoje, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią sprendimo priėmimo tvarką. Pacientas turi teisę gauti jo lėšomis padarytas žaidimų brokeris istorijos ar kitų lėšų panaikinimas pasirinkimo teise jo liga susijusių dokumentų kopijas.

Gydantis gydytojas privalo paaiškinti pacientui  įrašų ligos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas pagrįstas, gydytojas per 15 darbo dienų privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir ar pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jei gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia įstaigos vadovas. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais; Informacija pacientui neteikiama prieš jo valią, tačiau toks paciento pageidavimas turi būti aiškiai išreikštas, patvirtintas jo prašu ir apie tai įrašyta ligos istorijoje.

Paciento pageidavimu, įformintu ligos istorijoje, informacija apie pacientą neteikiama jo pageidavime išvardytiems asmenims ar jų grupėms.

Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pacientui įstatymų numatytais atvejais išduodami reikiami dokumentai lėšų panaikinimas pasirinkimo teise jo tyrimo ir gydymosi ligoninėje. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose: Nesant  paciento rašytinio sutikimo, negalima paciento įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus.

Paciento įtraukimas į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teisė atsisakyti gydymo: Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia nors kita sveikatos priežiūros ar slaugos paslauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.

Dažnai užduodami klausimai

Jeigu yra galimybė, pacientui siūlomas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos. Būtinoji pirmoji ar skubioji medicinos pagalba, kai pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios, o paciento gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, teikiama ir nesant paciento sutikimo.

Tokia pagalba teikiama ir nesant paciento atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku lėšų panaikinimas pasirinkimo teise atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti  įrašas paciento medicinos dokumentuose. Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, atstovai nesutaria dėl o gydančiojo gydytojo nuomone, medicinos pagalbos teikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti ligoninės medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas.

Į šią komisiją ar komitetą kreipiasi ligoninės administracija ar gydantis gydytojas. Paciento, sergančio ir psichikos liga, gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

Teisė skųstis: Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į gydantį budintį gydytoją, palatos slaugytoją, skyriaus slaugos administratorę, skyriaus vedėją, ligoninės administraciją dėl pažeistų teisių, netinkamų buvimo ligoninėje sąlygų, konfliktų su ligoninės darbuotojais ir kt. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, ligoninei gali pateikti skundą, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą, kai kreipiasi per atstovą.

Skundą turi teisę pateikti lėšų panaikinimas pasirinkimo teise vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. Nepatenkintas ligoninės gautu atsakymu į skundą, pacientas turi teisę apskųsti ligoninės veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

Privataus gyvenimo neliečiamumas: Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus ligos istorijai, būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti, renkama pacientams sutikus. Visa informacija apie paciento buvimą ligoninėje diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties.

Konfidencialios informacijos saugojimo ir teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija po paciento mirties gali būti suteikta įpėdiniams pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktiniui partneriuitėvams, vaikams. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems lėšų panaikinimas pasirinkimo teise sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

lėšų panaikinimas pasirinkimo teise 3 variantų pamoka

Pacientų pareigos: Pasirašytinai susipažinti ir laikytis ligoninėje nustatytos vidaus tvarkos reikalavimų ir kitų ligoninės dokumentų nuostatų ir vykdyti nustatytus reikalavimus. Siekiant gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atvykti į ligoninę siuntime ar kitame dokumente nurodytu laiku; laiku atvykti dėl operacijų, apžiūros ar tyrimų.

Pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Teikti gydančiajam ir 2020 metų reklaminių antraščių brokerių apžvalgos medicinos darbuotojui teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą, sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

Vykdyti medicinos darbuotojų paskyrimus, nurodymus ir rekomendacijas dėl gydymo, slaugos  ir profilaktikos. Apie atsisakymą vartoti kuriuos nors vaistus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt. Gavęs informaciją apie jam skiriamas paslaugas,  įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl skiriamų paslaugų suteikimo, patvirtinti raštu.

Rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su ligoninės darbuotojais. Pagarbiai ir deramai elgtis su ligoninės darbuotojais, kitais pacientais bei lankytojais.

Tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo ligoninės turtą. Ligoninėje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, toksinių, narkotinių ir kitų  psichiką veikiančių medžiagų. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Laiku mokėti už teikiamas mokamąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.